Szkolenia i doradztwo

-

SZKOLENIA I DORADZTWO

Stowarzyszenie LORD’S działa na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego, wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem oraz instytucji ich wspierających. Nasz zespół tworzą doświadczeni trenerzy, dla których ważny jest lokalny rozwój i z pełnym zaangażowaniem podchodzą do każdej realizowanej usługi. Poniżej prezentujemy zakres szkoleń w których się specjalizujemy.  

Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej w tym dla kandydatów do pełnienia funkcji:

 • Rodziny zastępczej niezawodowej    
 • Rodziny zastępczej zawodowej    
 • Rodziny zastępczej zawodowej którzy będą sprawować opiekę i wychowanie nad dziećmi niepełnosprawnymi    
 • Rodziny zastępczej zawodowej która będzie sprawować opiekę i wychowanie nad dziećmi umieszczonymi na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich    
 • Rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego    
 • Prowadzenia rodzinnego domu dziecka    
 • Prowadzenia rodzinnego domu dziecka, którzy będą sprawować opiekę i wychowanie nad dziećmi niepełnosprawnymi    
 • Kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego    
 • Kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, którzy będą sprawować opiekę i wychowanie nad dziećmi niepełnosprawnymi

  Szkolenia kierowane do pieczy zastępczej 

 • Szkolenie dla kandydatów na opiekunów osób niesamodzielnych (80h) z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy na podstawie wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020    
 • Cykl warsztatów z psychologiem/ pedagogiem dla wychowanków pieczy zastępczej;    
 • Warsztaty Usamodzielniania dla wychowanków pieczy zastępczej;    
 • Warsztaty- Szkoła rodziców;    
 • Warsztaty psychologiczne integracyjne i motywacyjne;    
 • Warsztaty wsparcia rodziny wg metody Resilience    
 • Wzmocnienie poczucia satysfakcji z pełnienia funkcji rodziny zastępczej    
 • Warsztaty tematyczne dla rodzin zastępczych (m.in. FAS/FASD; RAD - reaktywne zaburzenie przywiązania; współczesne zagrożenia – Internet, narkotyki, sekty; komunikacja z młodzieżą; jak rozmawiać z dziećmi; docenianie; seksualność wychowanka; superwizja dla rodzin; przemoc rówieśnicza, opuszczenie rodziny zastępczej - budowanie planu samodzielnego życia; zaburzenia emocjonalne w związku z ograniczeniem kontaktów społecznych spowodowane pandemią i nauką zdalną).

 

Szkolenia kierowane do pracowników pomocy społecznej

 •  SUPERWIZJA dla pracowników socjalnych
 •  Wypalenie zawodowe pracowników socjalnych    
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – aspekty prawne oraz/lub praktyczne    
 • Szkolenia z zakresu podnoszenia kompetencji osobistych    
 • Dialog motywujący

Szkolenia dla Członków Zespołów Interdyscyplinarnych oraz dla Gminnych Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom w społeczności lokalnej    
 • Rola i zadania służb pomocowych w kontekście zmian legislacyjnych    
 • Pomoc i praca z osobami uzależnionymi, doznającymi przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem młodocianych    
 • Kryzys - rodzaje, rozpoznawanie, reagowanie oraz pomoc w kryzysie    
 • Uzależnienia – mechanizmy powstawania uzależnienia i współuzależnienia; „trudny klient” - specyficzny kontakt z osobą uzależnioną.
 • Zmiany w przepisach w związku z pandemią

 Wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności niepracujących oraz z niepełnosprawnością 

 •  Konsultacje z psychologiem
 • Konsultacje z doradcą zawodowym, w tym tworzenie IPD    
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych    
 • Warsztaty powrotu na rynek pracy

Szkolenia/ warsztaty organizujemy w formie stacjonarnej, wyjazdowej, a także on-line

Używamy plików cookie, aby poprawić Twoje doświadczenie na naszej stronie internetowej. Przeglądając tę stronę internetową, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.