Egzaminy energetyczne

-

EGZAMINY KWALIFIKACYJNE – EKSPLOATACJA, DOZÓR

 

Komisja Kwalifikacyjna nr 695 przy Lokalnym Ośrodku Rozwoju Doradztwa i Szkoleń w Nowej Soli została powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 18 marca 2016 r. (aktualny akt powołania z dnia 06-05-2021).

Komisja Kwalifikacyjna nr 695 po uwzględnieniu zmian zatwierdzonych w dniu 05 maja 2020 oraz w dniu 7 września 2023 jest upoważniona do stwierdzenia kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wymienionych w:

Grupie 1 sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzających, przesyłające i zużywające energię elektryczną - pkt. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10

Grupie 2 sieci, urządzenia i instalacje zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło - pkt. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Grupie 3 sieci, urządzenia i instalacje gazowe służących do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania i zużywające paliwa gazowe- pkt. 6, 7, 8, 10

Egzaminy Energetyczne  stacjonarnie oraz przez Internet 

Do egzaminu celem uzyskana kwalifikacji energetycznych (potocznie zwanych uprawnieniami sep) przystąpić można stacjonarnie lub formie online z zachowaniem transmisji w czasie rzeczywistym, wielostronną komunikacją oraz zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa, w tym zabezpieczeniem przebiegu egzaminu przed ingerencją osób trzecich.

UWAGA zmiany w przepisach energetycznych !!! 

Z dniem 01 lipca 2022 roku uległy zmianie przepisy Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. 

Prosimy zwrócić uwagę na wymagania dotyczące dokumentów potwierdzających posiadanie wiedzy (§6 Rozporządzenia), których kopie należy załączyć do składanego wniosku egzaminacyjnego.

Wymagania stawiane kandydatom: 

1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci
4) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
5) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski 

Dokumentami potwierdzającymi posiadanie wiedzy, o której mowa w ust. 1, są:

 1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,   
 2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,    
 3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,    
 4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
  – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.    
 5. Posiadanie wiedzy, o której mowa w ust. 1, mogą również potwierdzać:
  1. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;            
  2. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanym na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;            
  3. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;            
  4. zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia. 

Tekst Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01 lipca 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 01 lipca 2022 r., poz. 1392), sprawdź tutaj

Druki wniosków egzaminacyjnych do pobrania

Poniżej znajduje się link do edycji wniosków egzaminacyjnych lub pobrania ich w formacie PDF do ręcznego wypełnienia.

Wzór zaświadczenia od pracodawcy potwierdzające odpowiednie doświadczenie zawodowe i staż pracy zaświadczenie indywidualne    zaświadczenie wersja- grupowe

Wypełnione i podpisane wnioski egzaminacyjne wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za egzamin oraz wymaganymi dokumentami należy złożyć: 

 • w Siedzibie Komisji Kwalifikacyjnej w Nowej Soli ul. Wrocławska 2 lub 
 • w Oddziale w Wolsztynie ul. Dąbrowskiego 1 lub 
 • przesłać elektronicznie e-mail: stowarzyszenie.lords@gmail.com w formie skanu

Uwaga! Jeżeli wnioski zawierają dołączone protokoły z egzaminu, to należy wniosek i protokół wydrukować dwustronnie na jednej kartce.

Po złożeniu wniosku, osoba zainteresowana zostanie powiadomiona o proponowanym terminie egzaminu. Osoba egzaminowana musi posiadać podczas egzaminu dokument tożsamości ujęty we wniosku.

OPŁATA EGZAMINACYJNA 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.   Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2024 r. ustalone zostało na kwotę 4 242,00 zł.

W związku z powyższym, zgodnie z § 14 ust ust.1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU i ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022, poz. 1392) opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji od 1 stycznia 2024 r. będzie wynosić 424,20 zł.

Opłatę za egzamin kwalifikacyjny należy wnieść przed przystąpieniem do egzaminu kwalifikacyjnego na konto:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 33 2030 0045 1110 0000 0412 2690
Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń
67-100 Nowa Sól, ul. Wrocławska 2

Tytuł przelewu:
Zgodnie z rozporządzeniem w tytule wpłaty podaje się imię i nazwisko osoby oraz informacje dotyczące rodzaju urządzeń, instalacji i sieci, dla których osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji, oraz zakres objęty wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego
lub numer faktury

Świadectwo Kwalifikacyjne ważne jest przez 5 lat od daty wystawienia

W razie utraty świadectwa kwalifikacyjnego istnieje możliwość uzyskania duplikatu świadectwa (na wniosek zainteresowanego - druk wniosku o duplikat)

Masz pytania w sprawie uzyskania świadectwa kwalifikacji energetycznych zadzwoń lub napisz do nas:

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej + 48 502 919 095
Wiceprezes stowarzyszenia +48 506 648 726
stowarzyszenie.lords@gmail.com

Używamy plików cookie, aby poprawić Twoje doświadczenie na naszej stronie internetowej. Przeglądając tę stronę internetową, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.