Projekty unijne

-

ZAKOŃCZONE PROJEKTY 

Projekt: Wolsztyński senior
 Numer projektu: RPWP.07.02.02-30-0035/17
 Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe
 Realizator: Gmina Wolsztyn
 Partner: Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń (LORD’S)

Głównym celem projektu jest wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych na terenie Gminy Wolsztyn (woj. wielkopolskie), poprzez utworzenie 30 miejsc w Domu Dziennej Pobytu dla osób niesamodzielnych w terminie 01.04.2018- 31.03.2021

Projekt wydłużony do 30.06.2022

W ramach projektu Stowarzyszenie LORD’S realizowało działania z zakresu:

 • Terapii zajęciowej grupowej dla podtrzymywania kondycji psychofizycznej. W trakcie zajęć będą realizowane zadania w zakresie rehabilitacji społecznej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.
 • działania związane z rozliczeniem projektu

Więcej informacji o projekcie na stronie https://ddp.wolsztyn.pl

Plakat - Wolsztyński senior

Projekt: Dzienny Dom Pomocy w Siedlcu

Numer projektu: RPWP.07.02.02-30-0110/17
Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe
Realizator: Gmina Siedlec
Partner: Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń (LORD’S)

Głównym celem projektu jest wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych na terenie Gminy Siedlec, poprzez utworzenie 20 miejsc w Domu Dziennej Pobytu dla osób niesamodzielnych z niepełnosprawnością, powyżej 60 roku życia w terminie 01.12.2018- 31.12.2020.
Z uwagi na covid-19 projekt został wydłużony do 31.08.2021

 • W ramach projektu Stowarzyszenie LORD’S realizowało działania z zakresu:
  Terapii zajęciowej grupowej dla podtrzymywania kondycji psychofizycznej Uczestników DDP – warsztaty z psychologiem
 • Usługi rehabilitacyjne 

Plakat Siedlec

Projekt: Aktywna integracja w powiecie Wolsztyńskim
Numer projektu: RPWP.07.01.02-30-0055/17
Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe
Realizator: Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń (LORD’S)
Partner: Stowarzyszenie „Razem Łatwiej”

Celem głównym projektu było włączenie społeczne 40 osób z niepełnosprawnością, z powiatu Wolsztyńskiego w wieku aktywności zawodowej, z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie poprzez aktywizację społeczną (trening kompetencji i umiejętności społecznych, WTZ), zdrowotną (rehabilitacja i badania profilaktyczne/specjalistyczne) i zawodową (IPD, WTZ, szkolenia kompetencji zawodowych, staże) w terminie 01.06.2018r. do 31.05.2019r.
Projekt wydłużony do 31.10.2019 r.

Uczestnicy projektu: 

 • osób z niepełnosprawnością, w wieku aktywności zawodowej,  
 • zagrożone wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją 13 zawartą w Wytycznych
   w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020),    
 • zarejestrowane jako bezrobotne (3 profil), poszukujące pracy lub bierne zawodowo;     
 • zamieszkujące powiat Wolsztyński.

 Zrealizowane działania:

 • Aktywizacja społeczna (cykliczne warsztaty kompletacji społecznych)
 • Poradnictwo zawodowe – konsultację z Doradcą zawodowym w celu diagnozy
 • Warsztaty terapii zajęciowej (dla osób 20 nie mogących podjąć pracy)
 • Aktywizacja zdrowotna (rehabilitacja ułatwiając powrót na rynek pracy)
 • Badania profilaktyczne/ specjalistyczne
 • Szkolenia kompetencji zawodowych 
 • Staże (średnio 3 miesięczne staże z płatnym stypendium)

Plakat projekt

Używamy plików cookie, aby poprawić Twoje doświadczenie na naszej stronie internetowej. Przeglądając tę stronę internetową, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.